Rom Meizu S6 (M1712) unbrick

Rom Meizu S6 (M1712) unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: 20180118095155_prd_stable_fvcs_rebuilt_stable_6.3.1.0A.rar | Mshare ImageWriter_1.5.7.0.rar | Mshare M1712 Re-burning Tool.rar | Mshare M1712 3D Press Test_prd.rar | Mshare M1712 Flyme 6.3.1.0G— Replace MB.rar | Mshare M1712 Flyme 6.3.1.0G— No Replace MB.rar | Mshare M1712 Flyme 6.3.1.0RU— No Replace MB.rar | Mshare M1712 Flyme 7.0.1.0G—NO Replace MB.rar | Mshare […]

Xem chi tiết

Rom stock Meizu U20 unbrick

Rom stock Meizu U20 unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: zal1519999av029dcc-signed-4929259d38.rar | Mshare write-efuse-v740-b55013a910.rar | Mshare U20 Flyme 6.2.0.0 G -(No Change MB ).rar | Mshare U20 Flyme 6.2.0.0 G -(Change MB ).rar | Mshare FUSE_Tool_v0.7_160808.rar | Mshare firmware-upgrade-v740-98e4d82cd0.rar | Mshare 20170801232209_intl_prd_fvcs_stable_6.1.0.0G.rar | Mshare 20161205173936_intl_prd_stable_5.2.4.1G—-(No Change MB).rar | Mshare 20161205173936_intl_prd_stable_5.2.4.1G—-(Change MB ).rar | Mshare 20160907094759intlprdstable5240-9c3d389f41.rar | Mshare 20160801150630intlprdstable5240-38dcd6e692.rar | Mshare *Xem […]

Xem chi tiết

Rom Meizu U10 unbrick cứu máy

Rom Meizu U10 unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: U10Re-burning Video.rar | Mshare U10_jiemi_20160831_sign.rar | Mshare U10 Flyme_6.2.0.0G (No change MB).rar | Mshare u10 Flyme_6.2.0.0G ( change MB).rar | Mshare M98&Y15&U10.rar | Mshare Firmware upgrade V7.7.2.rar | Mshare 20170801232149_intl_prd_fvcs_stable_6.1.0.0G.rar | Mshare 20160927011236_intl_prd_stable_5.2.3.0.rar | Mshare *Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất

Xem chi tiết

Rom Meizu M3 Max (S25) unbrick

Rom Meizu M3 Max (S25) unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: write-efuse-v782-22238e2e32.rar | Mshare s25tempsign201608161432-7ce17ef25e.rar | Mshare s25re-brning-toolv17020160912-5722d50606.rar | Mshare s25-tool-environment-71634831f1.rar | Mshare S25 Upgrade.rar | Mshare M25 Flyme_6.2.0.0G (No change MB).rar | Mshare M25 Flyme_6.2.0.0G (change MB).rar | Mshare firmware-upgrade-v782-1e39ebf467.rar | Mshare 20170724231845_intl_prd_stable_fvcs_stable_6.1.0.0G.rar | Mshare 20161122162544_intl_prd_stable__5.2.5.2.rar | Mshare 20161122162351_prd_stable_5.2.5.3.rar | Mshare 20160930120714_intl_prd_stable.rar | Mshare *Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash […]

Xem chi tiết

Rom Meizu M15 (M1871) unbrick

Rom Meizu M15 (M1871) unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: UpgradeFlyme_5.3.9(M1881&1871).rar | Mshare UpgradeFactory_5.3.9(M1881&1871).rar | Mshare M1871_SIGNED_201804121752_stage2m.rar | Mshare M1871_SIGNED_201804091747_stage2rework.rar | Mshare M1871 Flyme 7.0.1.1G— Replace MB.rar | Mshare M1871 Flyme 7.0.1.1G— No Replace MB.rar | Mshare M1871 Flyme 7.0.1.0RU— No Replace MB.rar | Mshare M1871 Flyme 7.0.1.0RU— Replace MB.rar | Mshare M1871 Flyme 7.0.1.0G— No Replace MB.rar | […]

Xem chi tiết

Rom Meizu M6T (M1811) unbrick

Rom Meizu M6T (M1811) unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: SW_K91811DA1_V057_91811_2_10_MEIZU_M1811_USR_ATO_sign.rar | Mshare SW_K91811BA1_V048_91811_2_10_MEIZU_M1811_USR_ATO_sign.rar | Mshare M1811 Re-burning Tool.rar | Mshare M1811 Flyme_6.3.4.1G-replace MB.rar | Mshare M1811 Flyme_6.3.4.1G-NO Replace MB.rar | Mshare M1811 Flyme_6.3.4.0G-replace MB.rar | Mshare M1811 Flyme_6.3.4.0G-NO Replace MB.rar | Mshare Firmware upgrade V8.0.0.rar | Mshare 20180521225222_prd_fvcs_lock_stable_6.3.4.1A.rar | Mshare *Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash rom […]

Xem chi tiết

Rom Meizu M8C (M1810) unbrick

Rom Meizu M8C (M1810) unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: Z215&Z216_SWDL_EDLUpgrade_8917_V1.1.rar | Mshare UpgradeFactory_5.3.5.rar | Mshare M1810 Re-burning Guide and Tool.rar | Mshare M1810 Flyme_6.3.5.1RU-replace MB.rar | Mshare M1810 Flyme_6.3.5.1RU- No replace MB.rar | Mshare M1810 Flyme_6.3.5.1G-replace MB.rar | Mshare M1810 Flyme_6.3.5.1G- NO Replace MB.rar | Mshare M1810 Flyme_6.3.5.0G-replace MB.rar | Mshare M1810 Flyme_6.3.5.0G- No replace MB.rar | […]

Xem chi tiết

Rom Meizu Pro 7 Plus (M1793) unbrick

Rom Meizu Pro 7 Plus (M1793) unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: Write efuse V7.9.4.rar | Mshare M1793 Flyme 6.1.2.0G.rar | Mshare M1792&M1793(Back cover color re-write tool.rar | Mshare Firmware upgrade V7.9.4.rar | Mshare 20180614114810_intl_prd_fvcs_stable.rar | Mshare prd_stable_fvcs_rebuilt_stable_7.0.0.0A.rar | Mshare intl_demo_prd_stable_fvcs_rebuilt_stable_6.1.2.1DG.rar | Mshare intl_prd_fvcs_stable_6.1.2.2G(Replace MB).rar | Mshare intl_prd_fvcs_stable_6.1.2.2G(NO Replace MB).rar | Mshare intl_prd_fvcs_stable_6.1.2.0G.rar | Mshare 1793_SIGNED_201707111617_release.rar | Mshare *Xem thêm: Sp […]

Xem chi tiết

Rom Meizu Pro 7S (M1792L) unbrick

Rom Meizu Pro 7S (M1792L) unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: WriteColor_3.7.4_1792L.rar | Mshare M1792L Upgrade Tool.rar | Mshare M1792L Flyme 6.1.3.0G.rar | Mshare Encrytion Tool.rar | Mshare 20180614114704_intl_prd_fvcs_stable.rar | Mshare intl_demo_prd_stable_fvcs_rebuilt_stable_6.1.3.1DG.rar | Mshare intl_prd_stable_fvcs_rebuilt_stable_6.1.3.2G.rar | Mshare 20170822104656_intl_prd_fvcs_stable_6.1.3.0G.rar | Mshare 20170726020214_prd_fvcs_stable_6.1.3.1A.rar | Mshare 1792L_SIGNED_201707081840_release.rar | Mshare *Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất

Xem chi tiết

Rom Meizu M6 Note (M1721) unbrick

Rom Meizu M6 Note (M1721) unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: M1721 Flyme_6.1.4.0G( Replace MB).rar | Mshare M1721 Flyme_6.1.4.0G( No Replace MB).rar | Mshare M1721 Flyme_6.1.4.1G( Replace MB).rar | Mshare M1721 Flyme_6.1.4.1G( No Replace MB).rar | Mshare M1721 Flyme_6.1.4.2G( Replace MB).rar | Mshare M1721 Flyme_6.1.4.2G( Replace MB).zip | Mshare M1721 Flyme_6.1.4.2G( No Replace MB).rar | Mshare […]

Xem chi tiết

Rom Meizu M5C (M1710) unbrick

Rom Meizu M5C (M1710) unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: 20170519100330_intl_demo_prd_stable.rar | Mshare 20170521173319_intl_prd_stable_fvcs_rebuild_stable_6.0.2.0G.rar | Mshare 20170820000906_intl_prd_stable_fvcs_rebuild_stable_6.0.2.2G.rar | Mshare Firmware upgrade V7.8.7.rar | Mshare M1710 Flyme 6.0.2.1G.rar | Mshare M1710 Flyme_6.0.2.3G-( Change MB).rar | Mshare M1710 Flyme_6.0.2.3G-( No Change MB).rar | Mshare update_GL_V1.0_signed.zip | Mshare update_ID_V1.0_signed.zip | Mshare update_IN_V1.0_signed.zip | Mshare update_MY_V1.0_signed.zip | Mshare update_PH_V1.0_signed.zip | Mshare update_RU_V1.0_signed.zip | Mshare update_TH_V1.0_signed.zip | Mshare […]

Xem chi tiết

Rom Meizu Pro 6 Plus (M96) unbrick

Rom Meizu Pro 6 Plus (M96) unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: 20170227103324_prd_stable_fvcs_stable_5.2.7.2A.rar | Mshare 20170309112709_intl_prd_stable_fvcs_stable_5.2.7.1G.rar | Mshare 20170724154007_intl_prd_stable_fvcs_stable_6.1.0.0G.rar | Mshare intl_prd_stable_fvcs_stable_6.1.0.0G20170724154007_intl_prd_stable_fv | Mshare M96 Assembly Video.rar | Mshare M96 Flyme_7.0.1.0G( Replace MB).rar | Mshare M96 Flyme_7.0.1.0G( No Replace MB).rar | Mshare M96 Re-brning tool _V1.7.5.0_20161228.rar | Mshare m96_TEMP_UNSIGNED_201612301346_release.rar | Mshare m96_TEMP_UNSIGNED_201702221106_release.rar | Mshare UpgradeFactory_5.0.4—Upgrade Eng.rar | Mshare UpgradeFlyme_5.0.5—UPgrade Flyme.rar […]

Xem chi tiết

Rom Meizu MX4 Pro (M76) unbrick

Rom Meizu MX4 Pro (M76) unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: M76 Flyme_6.2.0.0G ( change MB).rar | Mshare M76 Flyme_6.2.0.0G (No change MB).rar | Mshare M76 Re-burning Tool.rar | Mshare m76-4ea5b38fff.rar | Mshare m76-20150512-1621-671591680c.rar | Mshare m76-flyme-a675b5d92d.rar | Mshare *Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất

Xem chi tiết

Rom stock Meizu M1 Note (M71) unbrick

Rom stock Meizu M1 Note (M71) unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: bluetoothtool-v12-093fdd30df.rar | Mshare M71 Flyme_6.2.0.0G (No change MB).rar | Mshare M71 Re burning Tool.rar | Mshare m71-20150119-1535-4a367cf5ce.rar | Mshare multiupgrade-v42-73d0e0315d.rar | Mshare *Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất

Xem chi tiết

Rom stock Meizu A02-M3E unbrick cứu máy

Rom stock Meizu A02-M3E unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: 20160727203147_prd_Rebuild_stable.rar | Mshare 20160924133550_intl_prd_stable_5.2.1.0.rar | Mshare 20170801232305_intl_prd_fvcs_stable_6.1.0.0G.rar | Mshare A02 Flyme_6.2.0.0G-( No change MB).rar | Mshare A02 Flyme_6.2.0.0G-(change MB).rar | Mshare MA02 Re-buring Tool.rar | Mshare ma02tempsign201608081958-2e9b5bddb6.rar | Mshare ma02tempsign201608161458-238909fcea.rar | Mshare write-efuse-v771-a401967ba4.rar | Mshare *Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất

Xem chi tiết

Rom stock Meizu U20 unbrick cứu máy

Rom stock Meizu U20 unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: 20160907094759_intl_prd_stable_5.2.4.0_MT6755.rar | Mshare Firmware upgrade V7.4.0.rar | Mshare FUSE_Tool_v0.7_160808.rar | Mshare MA02_TEMP_SIGN_201608081958.rar | Mshare U20Re-burning Video.rar | Mshare Write efuse V7.4.0.rar | Mshare ZAL1519_999A_V0_2_9_DCC-signed_MT6755.rar | Mshare *Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất

Xem chi tiết