Rom Qmobile LT550 Android 7.0 CM2

Rom Qmobile

Rom Qmobile LT550 Android 7.0 CM2 stock unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mã bảo vệ…

Download:

Firmware: SP9832A_2H11_VOLTE_sp9832a_2h11_7.0_QMobile_LT550_V08_20170707_QMobile_LT550.rar

Dung lượng: 1.3 GB

Link: Google DriveMega

Pass:

Thành viên mới có thể xem được pass + file này. Đăng ký thành viên tại đây.

==== Wait for phone…

Phone found! [ 37 ] Port Opened
Sync…
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync…
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds – remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SC983x eMMC Loader v5.0 Infinity
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

FlashMode Set : Ok!
Detected eMMC Flash , Structure detect Ok!

[FW_READER] : Prepare Ok!
– > Wait phone connected …

Phone found! [ 37 ] Port Opened
Sync…
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync…
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds – remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SC983x eMMC Loader v5.0 Infinity
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

– > Wait phone connected …

Phone found! [ 37 ] Port Opened
Sync…
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync…
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds – remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SC983x eMMC Loader v5.0 Infinity
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Model Name : sp9832a_2h11_4mvoltesea_tee
Model Brand : QMobile
Model Device: sp9832a_2h11
AndrVersion : 7.0
BaseBand CPU: SP9832A_2H11_VOLTE
Project Ver : QMobile LT550_V08_20170707
Model Ext : QMobile LT550

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now …

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : nvitem_l.bin
[Read Ok] : sc983x_cp1.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : l__WPH_arm7.bin
[Read Ok] : PM_arm7_sys.bin
[Read Ok] : logo_480x852.bin
[Read Ok] : fblogo_480x800.bin
[Read Ok] : wcn_fdl.bin
[Read Ok] : AA_MARLIN.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : trustos.bin
[Read Ok] : vmm.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : sysinfo.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 2942 MiB
Saved to : C:\Users\rashid1214\Desktop\Lt 550\SP9832A_2H11_VOLTE_sp9832a_2h11_7.0_QMobile_LT550_V08_20170707_QMobile_LT550\
Done!

Elapsed: 00:13:29

Reconnect Power/Cable!

Operation : Read NV [ v1.27 ]

1. Remove battery. Insert battery back
2. Press and hold ‘VolumeUp’ and ‘VolumeDown’ keys
-> Alternative : just ONE ‘VolumeUp’ or ‘VolumeDown’ key
3. Insert cable

==== Wait for phone…

Phone found! [ 37 ] Port Opened
Sync…
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync…
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds – remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SC983x eMMC Loader v5.0 Infinity
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Detected eMMC Flash , Structure detect Ok!

Read LTEx NV #1

Read Ok , 0x1AF8A
Saved to : C:\Users\rashid1214\Desktop\Lt 550\CX77xx_SPDNV.spdnv

Elapsed: 00:00:35* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *