Tổng hợp Rom stock Sony file FTF flashtool

Rom Khác

Tổng hợp Rom stock Sony file FTF flashtool. Bấm Ctrl + F nhập mã model để tìm.

Firmware: C1504_11.3.A.2.33_R8E_Latin America Generic_1270-4326.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: C1604_11.3.A.3.1_R3E_US Generic_1269-0380.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: C1905_15.4.A.1.9_R3C_UK Generic_1274-5523.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: C2004_15.5.A.1.5_R1C_US Generic_1276-0081.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: C2104_15.3.A.1.17_R4B_India Generic_1272-2375.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: C5502_10.7.A.0.222_R1E_US Generic_1273-9930.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: C5503_10.7.A.0.228_R1E_Turkey Generic_1281-1938.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: C6503_10.7.A.0.228_R1E_Germany Generic_1271-0336.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: C6506_10.7.A.0.222_R4E_US Generic_1270-7584.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: C6603_10.7.A.0.228_R2E_Germany Generic_1271-0334.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: C6616_10.7.A.0.222_R2E_US Generic_1285-4276.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: C6802_14.6.A.1.236_R3D_India Generic_1274-8736.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: C6806_14.6.A.1.236_R2D_US Generic_1276-1569.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: C6833_14.6.A.1.236_R4D_Central Europe 1 Generic_1276-2235.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: C6843_14.6.A.0.368_R3D_Brazil Generic_1277-0849.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: C6902_14.6.A.1.236_R1D_Latin America Generic_1277-4528.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: C6906_14.6.A.1.236_R2D_US Generic_1276-7484.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: C6943_14.6.A.0.368_R4D_Brazil Generic_1276-7099.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: D2004_20.1.A.2.14_R4B_Canada Bell Mobility_1285-2342.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: D2005_20.1.A.2.19_R6B_UK Generic_1280-6712.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: D2104_20.1.B.2.29_R8B_Brazil Claro_1280-6897.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: D2114_20.1.B.2.30_R2B_Brazil Generic_1280-6558.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: D2202_18.5.A.0.26_R7B_India Generic_1287-4608.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: D2203_18.5.C.0.19_R3B_Nordic Generic_1287-1132.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: D2206_18.5.C.0.19_R2B_US Generic_1289-2879.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: D2243_18.4.C.2.14_R8B_Brazil Claro_1288-9720.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: D2403_18.6.A.0.182_R3C_Hong Kong Generic_1289-1549.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: D2406_18.6.A.0.182_R3C_US Generic_1289-8914.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: D2502_19.4.A.0.182_R4C_India Generic_1288-0722.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: D2533_19.4.A.0.182_R7C_Hong Kong Generic_1288-9448.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: D5103_18.1.A.2.25_R10B_UK Generic_1285-3444.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: D5106_18.1.A.2.25_R4B_US Generic_1285-5295.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: D5503_14.6.A.1.236_R6D_UK Generic_1279-4727.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: D5803_23.5.A.1.291_R3D_Russia Generic_1289-0445.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: D5833_23.5.A.1.291_R3D_India Generic_1288-8703.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: D6503_23.5.A.1.291_R2D_Singapore Generic_1281-1806.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: D6633_23.5.A.1.291_R3D_Central Europe 1 Generic_1290-6761.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: D6646_23.5.A.0.575_R2D_US Generic_1299-7736.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: D6653_23.5.A.1.291_R8D_Australia Generic_1288-4247.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E16i_2.1.1.A.0.53_R2B_Australia Generic_1254-7094.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E2003_25.0.A.2.31_R2A_Central Europe 5 Generic_1294-3054.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E2033_25.0.B.2.31_R8A_Russia Generic_1293-6963.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E2053_25.0.A.2.31_R4A_Australia Generic_1293-7878.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E2105_24.0.A.5.14_RU.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E2115_24.0.B.5.14_RU.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E2006_25.0.A.2.31_R4A_Latin America Generic_1293-5591.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E5303_27.3.A.0.129_R3B_UK Generic_1299-9831.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E5353_27.3.A.0.129_R2B_Philippines Generic_1295-8481.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E5363_27.3.B.0.129_R2B_India Generic_1295-0601.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E5563_29.2.B.0.129_R2B_India Generic_1298-2220.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E5603_30.2.A.1.21_R2B_Russia Generic_1297-4884.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E5653_30.2.A.1.21_R4B_Australia Generic_1297-5795.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E5663_30.2.B.1.21_R5B_India Generic_1298-2221.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E5803_32.1.A.1.163_R8C_Thailand Generic_1298-5457.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E5803_32.4.A.1.54_R2E_Middle East and Africa Generic_1298-5154.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E5823_32.1.A.1.163_R6C_Singapore Generic_1298-5155.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E5823_32.4.A.1.54_R3E_UK Generic_1298-5497.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E6533_32.4.A.1.54_R3E_Brazil Generic_1295-5651.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E6553_32.4.A.1.54_R1E_Germany Generic_1295-6968.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E6603_32.1.A.1.163_R3C_Latin America Generic_1298-7308.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E6603_32.4.A.1.54_R2E_Turkey Generic_1298-3650.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E6633_32.1.A.1.163_R8C_Middle East and Africa Generic_1297-9122.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E6633_32.4.A.1.54_R2E_Middle East and Africa Generic_1297-9122.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E6653_32.1.A.1.163_R4C_Australia Generic_1298-7277.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E6653_32.4.A.1.54_R2E_Central Europe 5 Generic_1298-7654.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E6683_32.1.A.1.163_R4C_India Generic_1298-7547.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E6683_32.4.A.1.54_R2E_India Generic_1298-7547.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E6853_32.1.A.1.163_R8C_Italy Generic_1299-1272.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E6853_32.4.A.1.54_R2E_Latin America Generic_1299-2734.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E6683_32.1.A.1.163_R4C_India Generic_1298-7547.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: E6683_32.4.A.1.54_R2E_India Generic_1298-7547.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: F3111_33.3.A.0.131_R2B_France Generic_1302-4449.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: F3112_33.3.A.0.131_R1B_Middle East and Africa Generic_1302-4396.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: F3113_33.3.A.0.131_R2B_US Generic_1302-4380.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: F3115_33.3.A.0.131_R2B_Australia Generic_1302-4361.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: F3116_33.3.A.0.131_R3B_Malaysia Generic_1302-4490.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: F3215_36.1.A.0.182_R1B_Australia Generic_1302-9720.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: F3216_36.1.A.0.182_R4B_India Generic_1303-3635.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: F5121_34.3.A.0.228_R3D_Latin America Generic_1302-6571.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: F5122_34.3.A.0.228_R2D_Middle East and Africa Generic.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: F5321_34.3.A.0.228_R3D_Singapore Generic_1304-8438.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: F8131_7.1.1_41.3.A.2.24_AU.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: F8131_41.2.A.7.65_R1D_Latin America Generic_1302-6536.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: F8331_41.2.A.7.65_R2D_Australia Generic_1305-1859.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: F8332_41.2.A.7.65_R4D_Russia Generic_1305-2807.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: F8332_41.2.A.7.65_R4D_Russia Generic_1305-2807.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: G8141_8.0.0_CE1_47.1.A.8.49.rar | MshareGoogle Drive

Firmware: G8441_8.0.0_47.1.A.8.49_CE.rar | MshareGoogle Drive

Firmware: LT15a_4.1.B.0.587_R2I_US Generic_1249-7057.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: LT18a_4.1.B.0.587_R2I_Brazil Generic_1255-2297.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: LT18i_4.1.B.0.587_R1I_Nordic Generic_1255-1753.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: LT22i_6.2.A.1.100_R6H_UK Generic_1261-5820.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: LT25i_9.2.A.2.5_R1J_Central Europe 1 Generic_1270-9887.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: LT26i_6.2.B.1.96_R3H_Central Europe 1 Generic_1257-5102.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: LT26i_6.2.B.1.96_R1H_India Generic_1266-9057.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: LT26w_6.2.B.1.96_R1H_Nordic Generic_1266-4530.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: LT28at_6.1.C.1.111_R21G_US AT&T_1255-7823.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: LT28h_6.2.B.0.211_R1H_Nordic Generic_1266-0792.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: LT28i_6.2.B.0.211_R3H_US Generic_1269-1918.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: LT29i_9.2.A.1.215_R3J_Hong Kong Generic_1266-5813.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: LT30a_9.2.A.1.205_R3J_US Generic_1270-5200.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: LT30at_9.1.F.1.120_R20I_US AT&T_1264-5716.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: LT30p_9.2.A.1.205_R5J_France Generic_1266-0469.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: MK16a_4.1.B.0.587_R2I_US Generic_1250-3890.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: MK16i_4.1.B.0.587_R2I_Germany Generic_1249-6015.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: MT11i_4.1.B.0.587_R1I_India Generic_1254-8478.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: MT15a_4.1.B.0.587_R2I_US Generic_1250-1730.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: MT15i_4.1.B.0.587_R2I_Nordic Generic_1247-0875.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: MT25i_4.1.B.0.631_R2I_India Generic_1265-3583.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: MT25i_4.1.B.0.631.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: MT27i_6.1.1.B.1.54_R4G_UK Generic_1261-5814.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: R800a_4.0.2.A.0.42_R3D_Latin America Generic_1247-6305.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: R800at_3.0.1.B.0.285_R40C_US AT&T_1248-6414.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: R800i_4.0.2.A.0.69_R9D_Germany Generic_1247-6176.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: R800x_4.0.2.E.0.57_R32D_US Verizon_1245-4101.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: SK17a_4.1.B.0.587_R3I_Brazil Generic_1253-2901.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: SK17i_4.1.B.0.587_R1I_India Generic_1249-8070.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: ST15a_4.1.B.0.587_R4I_US Generic_1249-9279.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: ST15i_4.1.B.0.587_R2I_Central Europe 1 Generic_1249-6227.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: ST17a_4.1.B.0.587_R3I_US Generic_1254-5943.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: ST17i_4.1.B.0.587_R2I_Nordic Generic_1255-0788.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: ST18a_4.1.B.0.587_R1I_US Generic_1252-5839.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: ST18i_4.1.B.0.587_R1I_Nordic Generic_1252-5332.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: ST21a_11.0.A.4.22_R8D_Latin America Generic_1264-3007.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: ST21a2_11.0.A.6.5_R6D_US Generic_1265-0616.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: ST21i_11.0.A.4.27_R9D_India Generic_1264-4261.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: ST21i2_11.0.A.6.8_R4D_Central Europe 1 Generic_1265-0622.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: ST23a_11.0.A.5.8_R5D_Latin America Generic_1265-8939.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: ST23i_11.0.A.5.5_R5D_Central Europe 1 Generic_1266-5933.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: ST25a_6.1.1.B.1.54_R4G_Brazil Generic_1261-3753.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: ST25i_6.1.1.B.1.54_R4G_UK Generic_1261-5359.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: ST26a_11.2.A.0.33_R2E_Israel Generic_1266-8104.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: ST26i_11.2.A.0.33_R5E_Middle East Generic_1271-1970.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: ST27a_6.2.A.1.100_R4H_Brazil Generic_1264-7452.ftf | MshareGoogle Drive

Firmware: ST27i_6.2.A.1.100_R4H_UK Generic_1265-2276.ftf | MshareGoogle Drive* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *