Tổng hợp file Nokia BB5 các đời

Rom Nokia - Microsoft Lumia
Bộ sưu tập file Nokia BB5 các đời máy
100 RH-130 v03.60
100 RH-130 v04.30
101 RM-769 v006.65
101 RM-769 v07.70
RM-907 ver 04.10-TV 
110 RM-827 v03.04 ( Click xem chi tiết )
110 RM-827 V03.26
110 RM-827 v03.33
112 RM-837 v03.26 
112 RM-837 v03.32 
1202 RH-112 v4.03
1208 RH-105 v5.91
1280 RM-647 v007.000
1600 RH-64_7.02
1616 RH-125 v6.51
1800 RM-653 v6.51
200 RM-761 v10.58 
200 RM-761 v10.60
200 RM-761 v11.56
200 RM-761 v11.64 Vietnames
200 RM-761 v11.81
200 RM-761 v11.95
201 RM-799 v11.56
201 RM-799 v11.81 
201 RM-799 v11.95 
202 RM-834 v20.28
202 RM-834 v20.37
202 RM-834 v20.52 
203 RM-832 v20.26
203 RM-832 v20.52
205 RM-862 v03.19
206 RM-872 v03.58 
206 RM-872 v04.51
220 RM-969-20.14.11
2323c RM-543 v09.55
300 RM-781 v07.03 
300 RM-781 v07.44
300 RM-781 v07.49
300 RM-781 v07.57
302 RM-813 v14.26
302 RM-813 v14.53
303 RM-763 v13.47
303 RM-763 v14.38
303 RM-763 v14.60
303 RM-763 v14.76
305 RM-766 v3.60
305 RM-766 v07.42
306 RM-767 v03.63
306 RM-767 v05.93
306 RM-767 v07.42
308 RM-838 v05.80
308 RM-838 v05.85
309 RM-843 v05.80
309 RM-843 v05.85
310 RM-911
311 RM-714 v03.81
311 RM-714 v03.90
311 RM-714 v05.92

311 RM-714 v07.36
2330c RM-512 v09.85
2690 RM-635 v10.65
2700c RM-561 v9.98
2730c RM-578 v10.47
3110c RM-237 v7.30 ( File full VietNamese )
3120c RM-364 v10.00
3120c RM-365 v10.00
3500c RM-272 v7.21
3600 RM-352 v07.23
3710 RM-510 v4.30
3720c RM-518 v10.16
500 RM-750 v111.020.0059 
500 RM-750 v111.021.0028 
5030c RM-524 v5.01
5130 RM-495 v7.97
5200 RM-174 v7.20
5220 RM-411 v7.23
5230 RM-593 v40.8.003 Vietnames by Mạnh Trần
5230 RM-588 V51.0.002 
5233 RM-625 v51.1.002
5300 RM-146 v7.20
5310 RM-303 v10.10
5320 RM-409 v4.13
5530 RM-504 v40.0.003 
5610 RM-242 v10.0
5630 RM-431 v12.20 
5630 RM-431 v013.009 
5800 RM-356 v60.0.003
603 RM-779 v111.030.0609 
603 RM-779 v112.010.1404
603 RM-779 v113.010.1506 
6020 RM-30 v05.20
6085 RM-198 v6.00
6280 RM-78 v06.43
6300 RM-217 V7.21_gold
6300 RM-217 v7.30( File full VietNamese )
6303c RM-443 v10.10
6303c RM-443 v10.12 Logo T-Mobile Vietnamese TV ok
6500s RM-240_12.35 Vietnamese ok By HoaiTrung
6700c RM-470_13.21Logo T-Mobile Vietnamese Gold HoaiTrung
6700s RM-576 v071.004 
6720c RM-424 v032.001 
6730c RM-566 v031.022
700 RM-670 v111.030.0609
700 RM-670 v112.010.1404
701 RM-774 v111.030.0609 
7100s RM-438_6.31
7210 RM-436 v7.23
7230 RM-604_10.82 Vietnamese Ok By HoaiTrung
7310 RM-379 v9.40
7500 RM-249 v05.21
7510 RM-398 v6.65
7610 RM-354 v7.23
7900 RM-264 v4.80C1-01 RM-607 v06.15
C2-00 RM-704 v03.82 
C2-00 RM-704 v03.99
C2-01 RM-721 v11.20 
C2-01 RM-721 v11.21
C2-01 RM-721 v11.40 
C2-03 RM-702 v06.97 
C2-03 RM-702 v07.48
C2-03 RM-702 v07.63
C2-05 RM-724 v08.79
C3-00 RM-614 v08.71 
C3-01 RM-640 v07.16
C3-01 RM-640 v07.51
C3-01 RM-776 v06.75
C5-00 RM-645 v071.005
C5-02 RM-745 v081.003
C5-02 RM-745 v091.002
C5-02 RM-745 v101.003
C5-03 RM-697 v22.0.007
C5-03 RM-697 v23.0.015
C5-06 RM-816 v22.6.007 
C5-06 RM-816 v23.6.015 
C6-00 RM-612 v42.0.004 
C6+RM-624_42.2.004 ( VietNamese by HoaiTrung )
C6-01 RM-601 v022.014 
C6-01 rm-601 v025.007 
C6-01 RM-601 v111.040.1511 
C7-00 RM-675 v022.014
C7-00 RM-675 v111.030.0609
C7-00 RM-675 v111.040.1511N8 RM-596 v025.007
N8 RM-596 v111.030.0609
N8 RM-596 v111.040.1511
N81 RM-223 v24.0.002 
N82 RM-313 v35.0.002 
N85 RM-333_31.002
N86 RM-484 v30.009 
N95 RM-320 v35.0.001
N96 RM-247 v30.033
N96 RM-247_30.101 HoaiTrung
N97 RM-505 v22.0.110
N97 RM-555 v30.0.004E5-00 RM-632 v091.001
E5-00 RM-632 v101.003
E52 RM-469 v081.003 
E52 RM-469 v091.003 
E6-00 RM-609 v022.014 
E6-00 RM-609 v111.130.0625
E6-00 RM-609 v111.140.0058 
E63 RM-437 v510.21.010
E7-00 RM-626 v022.014
E7-00 RM-626 v111.030.0609
E71 RM-346 v510.21.009
E72 RM-530 v081.003
E72 RM-530 v091.003X1-01 RM-713 v07.50 
X2-00 RM-618 v08.35
X2-01 RM-709 v8.70
X2-02 RM-694 v10.91
X2-02 RM-694 v11.79 
X2-05 RM-772 v08.30
X3 RM-540 v11.00
X3-02 RM-639 v07.16 
X3-02 RM-639 v07.51
X3-02 RM-775 v06.75
X3-02 RM-775 v07.32
X6 RM-559 v40.0.002 
X7-00 RM-707 v025.007 
X7-00 RM-707 v111.030.0609
X7-00 RM-707 v111.040.1511


* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *